Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД

В сила от 25.05.2018 г.

КОИ СМЕ НИЕ?

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 201280347, със седалище и адрес на управление: гр. Разград 7200, община Разград, ул. Априлско въстание № 68а, ет. 7, тел.:/факс: +359 84 615122 и адрес за кореспонденция: гр. Разград 7200, ул. Търговищко шосе, Спортен център „Лудогорец“ („ПФК Лудогорец“).

ПФК Лудогорец е администратор на лични данни и като такъв спазва стриктно нормативните изисквания за обработване и защита на личните данни, не споделя или разкрива лични данни и информация по неразрешен начин, гарантира сигурността на предоставените лични данни и информация, както и предоставяне на прозрачна информация, комуникация и условия за упражняване на правата на субектите на данни.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, използвани в настоящата Политика за защита на личните данни, имат смисъла, даден им по-долу:

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Общ регламент относно защитата на данните“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB L 119/35, 4.5.2016 г.);

Политика“ означава настоящата Политика за защита на личните данни;

Сайт“ означава всеки от сайтовете с домейни www.ludogorets.com (включително и он-лайн магазина https://ludogorets.com/shop/bg/ ); www.ludogorets.tv и www.weareludogorets.com, собственост на ПФК Лудогорец, както и други, които биха могли да бъдат активирани след датата на влизане в сила на настоящата Политика; „ Сайтове“ означава всички домейни, собственост на ПФК Лудогорец;

Специална категория лични данни“ означава лични данни, които разкриват расов или етнически произход, , политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични, биометрични данни; данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице .

ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политиката има за цел да Ви информира за начините, по които ПФК Лудогорец обработва Ваши лични данни, включително какви лични данни могат да бъдат събирани от Вас при и по повод достъпването и/или използването на Сайтовете; целите, за които тези данни се използват; срокът за обработването на личните данни, както и да Ви запознае с правата, които имате като субекти на данните.

Настоящата Политика се прилага по отношение на личните данни, които ПФК Лудогорец събира от Вас и/или които Вие предоставяте доброволно във връзка с и по повод посещението на сайтовете на ПФК Лудогорец, ползването на техните функционалности и/или на предлаганите чрез тях стоки и/или услуги.

Към момента на утвърждаване на настоящата Политика, собственост на ПФК Лудогорец са следните домейни:

- www.ludogorets.com;

- www.ludogorets.tv;

- www.weareludogorets.com.

Политиката ще бъде приложима по отношение на горепосочените интернет сайтове, както и по отношение на сайтовете, собственост на ПФК Лудогорец, които могат да бъдат активирани след влизане в сила на настоящата Политика.

С достъпването на който и да е от Сайтовете, Вие приемате, че сте прочели настоящата Политика и че сте информирани за нейното съдържание.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С оглед осигуряване на функционалността, работата и предназначението на всеки от Сайтовете, включително и за предоставяните чрез тях стоки и/или услуги, ПФК Лудогорец събира, използва и обработва Ваши лични данни.

ПФК Лудогорец не обработва специални категории лични данни, отнасящи се до Вас.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите личните данни се предоставят на други лица само в предвидени в нормативен акт случаи и/или на друго законосъобразно основание, въведени са подходящи организационни и технически мерки за тяхното обработване и не се съхраняват за срок, по-дълъг от необходимия за защита на легитимния интерес на ПФК Лудогорец.

По-специално, при обработването на лични данни ПФК Лудогорец спазва следните принципи, а именно личните данни да са:

1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

2. събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели не се счита, съгласно чл. 89, параграф 1 от Общия регламент за защита на данните, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

3. подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

4. точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид: трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

5. съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от Общия регламент за защита на данните, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Общия регламент за защита на данните с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

6. обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“) и

7. да се води отчетност за изпълнението на задълженията на ПФК Лудогорец, произтичащи от действащото законодателство за защита на личните данни.

Вашите лични данни се обработват от лицата, които имат задължение за обработване на данните Ви като потребители на сайтовете или при конкретно възложена задача, която предполага достъп и обработване на тези данни, при спазване на принципа „Необходимост да се знае”. Данните могат да бъдат обработвани и от обработващ данни, с когото администраторът може да има сключен договор, по силата на който му е възложено обработването при спазване на всички изисквания за защита на личните данни и прилагане на принципа „Необходимост да се знае“.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ПФК ЛУДОГОРЕЦ ОБРАБОТВА

Лични данни, които ПФК Лудогорец обработва, могат да бъдат обособени в следните основни категории:

- Лични данни, събирани във връзка с достъпване до Сайтовете, без извършена регистрация или попълнена и изпратена форма за контакт с Вас
– данни за IP адрес и местоположение, използван браузър, операционна система;

- Лични данни, събирани във връзка с и по повод Вашата регистрация за ползване на услугите и функционалностите наwww.ludogorets.com;www.ludogorets.tv и www.weareludogorets.com, или попълнена и изпратена форма за контакт с Вас – Ваши имена и данни за контакт като: постоянен/настоящ адрес, телефон, адрес на е-поща, гражданство, националност, пол, потребителски имена; пароли;

- Лични данни, събирани във връзка с използване на он-лайн магазина https://ludogorets.com/shop/bg/
- за осъществяване на поръчки - Ваши имена и данни за контакт като: постоянен/настоящ адрес, телефон, адрес на е-поща, гражданство, националност, пол, потребителски имена; пароли, информация относно средствата за плащане.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Най-общо, ПФК Лудогорец обработва Ваши лични данни за следните цели:

- индивидуализирането Ви като лице, което е попълнило формата за контакт на някой от Сайтовете или го използва без да попълва формата за контакт;

- за индивидуализирането Ви като лице, което се е регистрирало до ползва стоките и/или услугите, предоставяни чрез Сайтовете;

- за изпълнение на нормативноустановени изисквания и/или задължения, както и за изпълнение на искания и/или указания на съдебни, финансови, осигурителни, данъчни и/или други органи и/или институции;

- защита на правата и законните интереси на други ползватели на Сайтовете и/или на трети лица;

- за установяване на връзка с Вас – по телефон, електронна поща (имейл) или за изпращане на кореспонденция във връзка с предлаганите продукти, включително директен маркетинг при дадено от Ваша страна изрично съгласие за това;

- за установяване на връзка с Вас, ползватели на услугите на он-лайн магазина https://ludogorets.com/shop/bg/ и по-специално за осъществяване на поръчки – включително за осчетоводяване и фактуриране на покупките по силата на нормативно задължение за това, администриране на рекламации и др.;

- за проследяване на поведението Ви като потребители на Сайтовете и за предоставяне на свързаното с тях обслужване и/или други законосъобразни цели;

- за целите на управление на достъпа и идентификация, на основание дадено от Вас съгласие;

- дейности по управление на Вашия/те профил/и, при извършена от Ваша страна регистрация в Сайтовете;

- дейности по подобряване на функционалностите на Сайтовете и на продуктите и /или услугите, предоставяни чрез тях;

- за администриране и управление на промоции, конкурси, събития, лотарии и др. подобни, в които Вие участвате;

- други законосъобразни цели.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ ( COOKIES )

За функционирането на Сайтовете е необходимо ползването на „бисквитки“. „Бисквитките“ са информация, съхранена в съответния браузър (или мобилно приложение), която се използва за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за осигуряване на удобство на потребителите и по-добра навигация. „Бисквитки“ се използват за следните цели:

Вид

Описание

Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.).

Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на сайта/приложенията . Сайтът/приложенията не може/гат да функционира/т надеждно и нормално без тях.

Настройки (език на сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни полета).

Това са бисквитки, които се използват за запазване на настройките, които дават възможност да се скрият информационни полета , с които потребителите вече са се запознали и др. под.

Функционалност бързи линкове за търсене.

В случай че се използва тази опция, има възможност за повтаряне бързо и лесно на предишно търсене (от последните 10 търсения).

Функционалност автоматично влизане в акаунта.

В случай че се използва тази опция, тя позволява автоматично влизане в съответния акаунт.

При желание можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквитки от Сайтовете или да използвате специалните функционалности на Сайтовете за тази цел. Повече информация за това може да бъде получена на следния/та уебсайт (интернет страница), а именно: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

ПФК Лудогорец не носи отговорност, ако интернет браузърът, който използвате, не поддържа функциите за контрол на употребата, включително отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ваши лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни институции/компетентни органи с оглед изпълнение на нормативно задължение (КЗЛД, МВР, съд, прокуратура и т.н.) и/или на друго законосъобразно основание.

В допълнение, в дадени случаи ПФК Лудогорец може да разкрие лични данни пред свои партньори, които предоставят продукти и/или услуги, свързани с дейността на ПФК Лудогорец или подпомагат ПФК Лудогорец в неговите маркетингови дейности – в тези случаи лични данни се разкриват единствено за подобряване на предоставяните от нас продукти и/или услуги.

ПФК Лудогорец може да разкрие Ваши лични данни на трети лица с оглед предоставяне на заявени от Вас услуги, предоставяни чрез някой от Сайтовете на ПФК Лудогорец – например за целите на осъществяване на поръчки през он-лайн магазина https://ludogorets.com/shop/bg/ , могат да бъдат предоставяни лични данни на куриерски фирми и/или доставчици на пощенски/транспортни услуги.

По правило, ПФК Лудогорец не прехвърля Ваши лични данни в трети страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. При необходимост от такова прехвърляне, нивото на защита на Вашите лични данни ще бъде гарантирано посредством използване на механизмите, предвидени в приложимото законодателство за защита на личните данни.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се съхраняват от ПФК Лудогорец за срок от 1 (една) година след прекратяване на регистрацията или след последното влизане в съответния Сайт.

ВАШИТЕ ПРАВА

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ПФК Лудогорец и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, Вие имате право да бъдете информирани по въпросите, свързани с обработването на Ваши лични данни, право на достъп до личните Ви данни, право на коригиране и допълване на събраните от Вас лични данни, включително чрез добавяне на декларация, право на изтриване на обработваните лични данни (право „да бъдете забравени“), право да ограничите обработването на Вашите лични данни, право на преносимост на Вашите лични данни, право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни и права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

ПФК Лудогорец съдейства за упражняването на горепосочените Ви права. В случай на необходимост от подобно съдействие, може да се свържете с нас, както следва на посочените по-долу данни за контакт: имейл: [email protected] , телефон: 084 615122; факс: 084 615122.

ПФК Лудогорец си запазва правото да не обработва заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на данните на други потребители или такива заявки.

Упражняването на Вашите права, когато не са повтарящи се и неоснователни, могат да бъдат обвързани със заплащане на такси.

В случай че считате, че Вашите лични данни се обработват в нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и/или на действащото национално законодателство за защита на личните данни, Вие, в качеството Ви на субект на данни, имате право да подадете жалба до надзорен орган, какъвто в Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), чиито контакти са следните: адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; GPS координати: N 42.668839; E 23.377495; Център за информация и контакти – тел.: 02/91-53-518; Приемна – работно време: 9:00 – 17:30 ч.; Електронна поща (имейл): [email protected] ; Интернет страница: www.cpdp.bg и/или до съответния компетентен съд.

ПОСЛЕДВАЩИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика може да бъде изменяна, допълвана и по друг начин актуализирана от ПФК Лудогорец. При каквито и да е промени в Политиката, на Сайтовете ще бъде публикувано съобщение за това, както и самата актуализирана Политика.

 
Спонсори