Обяви


Обява от "БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009" АД


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за реализиране на:

"БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009" АД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. Патриарх Евтимий" 48А има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на площадкова инсталация - Техническо помещение за Газов котел в СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ЛУДОГОРЕЦ" /с РП №ДК-07-РЗ-8/19.06.2021г./, находящ се в гр. Разград, ул. Търговищко шосе №7, в УПИ |-6436, кв. № 1а, номер 61710.503.6436 по КК на гр. Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Разград или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", №20, пощенски код 7000.


Финансова информация
 
Генерален спонсор
Спонсори


Nostrabet