Политика за социална отговорностI. Въведение

Футболът е не само най-популярната игра в света – футболът е универсален eзик, който отдавна е надхвърлил границите на своята същност. Във футбола има място за всеки – той свързва, обединява, създава общности и преди всичко – преодолява бариери - социални, политически, културни и икономически. Бариери, които са на пръв поглед непреодолими.

Футболът е феномен и като такъв не остава (а и не бива да остава) безразличен към динамичното развитие на социалните и обществените отношения. Футболът, наред с другото, трябва да е коректив, които увлича последователите си в стремеж към подобряване на обществото и укрепване на неговите ценности.

Ние в „Професионален футболен клуб Лудогорец 1945“ АД имаме честта, но и отговорността, да сме част от този феномен.

Огромната популярност, на която се радва футболът, дава възможност важни послания да достигнат до различни групи и общности. Той спомага за намаляване на стигмата, поставяна върху хора в маргинализирано положение, малцинства и хора с увреждания. Той може да бъде полезен при изграждането на мостове там, където съществува културно, религиозно, етническо или социално разделение. Ценностите, които той носи – работа в екип, честност, уважение към противника и правилата на играта, са всепризнати и развиват умения, които са от полза в спорта, личния или професионален живот.

Водени от чувството на ангажираност и съпричастност към социалните, обществените, икономическите и културните проблеми на съвременния свят и от духа и принципите, залегнали в Стратегията за устойчивост във футбола на УЕФА 2030 г. (UEFA Football Sustainability Strategy 2030) и свързаните с нея насоки, актовете на международното право, на Конституцията на Република България и актовете на българското законодателство, ние приемаме настоящата политика в стремежа си да закрепим принципите на социална отговорност, от които се ръководим в нашата дейност.

II. Приложимост

Настоящата политика, както и принципите и ангажиментите, залегнали в нея, се прилагат по отношение на и се отнасят до:

 • всички наши служители в ежедневната им дейност, включително директори, професионални футболисти, треньори и лица от спортно-техническия щаб;
 • всички наши привърженици;
 • всички наши дейности – управленски, административни, спортно-технически, тренировъчни, състезателни, включително такива, свързани със заетостта – набиране и подбор на персонал, упражняване на трудови права, осигуряване на възможност за обучения и повишаване на квалификацията.

III. Нашите ценности и принципи

 Равнопоставеност и недискриминация

Ние вярваме, че във футбола има място за всеки – той принадлежи на всеки, който иска да участва в него, независимо дали като състезател, служител, привърженик или просто зрител. Поради това сме напълно ангажирани с осигуряване на приобщаваща, приветлива и достъпна среда като вярваме, че всеки, който се ангажира с клуба и с неговите дейности, има право да бъде третиран справедливо, с нужното уважение и при зачитане на личното достойнство и индивидуалност.

В нашата дейност ние сме ръководени от нетърпимостта и нулевата толерантност към всякакви прояви на дискриминация и тормоз.

Анти-расизъм

Ние категорично не толерираме и осъждаме всякакви прояви на расизъм, независимо дали по футболните стадиони или извън тях. В дейността си се стремим да насърчаваме отношения между хората, основани на взаимно зачитане и уважение, независимо от етническата принадлежност, вероизповеданието и произхода. Във футбола трябва да има място за всички.

Многообразие и приобщаване

Ние отчитаме и оценяваме идентичността, особеностите и предпочитанията на отделните личности. Затова се стремим да формираме и насърчаваме сред нашите служители и изобщо всички, ангажирани с дейността ни, чувството на принадлежност – към нас и към нашите ценности. Вярваме, че всеки със своята индивидуалност и различна гледна точка допринася пълноценно за постигане на общите ни цели.

Баланс и равенство между половете

Ние осъзнаваме, че равенството между половете е не само основно човешко право, но и необходима основа за един мирен, проспериращ и устойчив свят. Поради това не допускаме различно третиране между половете, а поощряваме всеки да бъде оценяван съобразно личностните качества, ценности и достойнства.

Закрила на детето

За нас децата и младежите са най-висша ценност. Като футболен клуб, който е силно ангажиран с деца и подрастващи и в частност, с инвестиции в детско-юношеска школа и поддръжка на детски и юношески формации, ние осъзнаваме нашата сериозна отговорност за опазване на благосъстоянието на всяко дете и на всеки млад човек и се ангажираме да осигурим безопасна среда за всички. Дете, младеж и подрастващ е всеки на възраст под 18 години.

В ежедневната си работа с деца и младежи сме безрезервно ръководени от следните принципи:

 • благосъстоянието им е, и трябва винаги да бъде, от първостепенното значение;
 • всички деца и младежи имат право на закрила срещу каквито и да е злоупотреби и форми на тормоз, независимо от техните възраст, пол, полова ориентация, раса, националност, етнически произход, цвят на кожата, религия или вяра, способност или увреждане и др.
 • наша мисия е да осигуряваме и браним благополучието на всички деца и младите хора, като ги предпазваме от физически, сексуален или емоционални тормоз, както и да формираме среда, в която подрастващите се чувстват насърчавани, изслушани, разбрани и в крайна сметка - способни да разгърнат пълния си потенциал, независимо дали на терена или извън него.

Футбол за всички способности

Футболът не е за избрани. Той трябва да е достъпен за всички. Ние подкрепяме всякакви инициативи за все по-широка ангажираност за насърчаване, защита и гарантиране на пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, както и за създаване на условия не само за социалното им приобщаване изобщо, но и за приобщаването им към магията на футболната игра. Зачитаме вътрешно присъщото човешко достойнство на хората с увреждания и насърчаваме то да бъде зачитано от всеки.

Социална отговорност

Дългосрочният ангажимент към социалната отговорност е неделима част от нашата дейност. Ние активно подкрепяме множество благотворителни дейности и обществено значими каузи. Ние, включително чрез нашата фондация „Лудогорец“, се стремим: да подпомагаме развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, физическата култура, социалната интеграция и личностната реализация; да подпомагаме социалното развитие на групи и общности в неравностойно положение; да съдействаме за отстояване на правата на човека и особено на най-уязвимите групи от обществото; да подпомагаме социално слабите и да защитаваме интересите на хората с трайни увреждания, възрастните хора и децата с влошено здраве и вродени заболявания; да подпомагаме здравни заведения и насърчаваме развитието на здравеопазването и популяризирането на здравословния начин на живот.

IV. Приложимо законодателство

 За нас е важно всеки, който е ангажиран с клуба, да е наясно с човешките права и свободи, със значението на дискриминацията и нейните прояви, дефинирани в приложимото законодателство, както и с принципите на недопускането на дискриминация изобщо (които и ние безрезервно споделяме и защитаваме).

Конституция на Република България

 • Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
 • Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Закон за защита от дискриминация

 • Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 • Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по-горе, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
 • Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по- горе, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
 • "Тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на признаците по-горе, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.
 • "Сексуален тормоз" е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.
 • Тормозът на основа на признаците по-горе, сексуалният тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация, както и изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, се смятат за дискриминация.

 Закон за закрила на детето

 • Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.
 • Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.
 • Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.
 • Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес.

 ЗАКОН за хората с увреждания

 • личен избор и независимост на хората с увреждания и техните семейства;
 • равнопоставеност и недискриминация;
 • социално приобщаване и пълноценно и ефективно участие на хората с увреждания и техните семейства в обществения живот;
 • достъпна среда;
 • хората с увреждания имат право на равен достъп до физическата среда на живеене, труд и отдих, лична мобилност, транспорт, информация и комуникации

V. Нашият ангажимент

 За да гарантираме устойчивост на нашите ценности и принципи, ние:

 • мобилизираме висшето ръководство по познати и иновативни начини с оглед постигането на конкретни резултати и в частност, назначаването на служител за социалната отговорност в клуба, който да разработва и усъвършенства политиките за социална отговорност, да насърчава етично поведение и отношение в организацията чрез предоставяне на перспектива за основните ценности и организационна култура;
 • ще повишаваме информираността на нашите служители по въпросите, свързани с многообразието, приобщаването, равенството и основните права на човека, закрилата на детето. Служителят за социалната отговорност, съвместно с висшето ръководство, ще работи за оползотворяване на постигнатите резултати и за въвеждане на промени, където е необходимо;
 • ще работим за създаването на устойчива среда, в която индивидуалните различия и приносът на членовете на екипа са признати и ценени и която насърчава зачитане на достойнството и уважението към всеки;
 • предоставяме равни възможности за обучение, развитие и напредък по отношение на всички наши служители;
 • ще работим за разширяване на ангажираността на различни групи служители към дейности в областта на социалната отговорност;
 • ще гарантираме равни възможности за всеки кандидат за работа в процеса на подбор, с оглед привличане на разнообразни групи от потенциални кандидати за работа на база единствено личностните и професионалните им качества; ще се стремим да разширяваме разнообразието и представителството сред служителите ни и нашите привърженици;
 • ще подобряваме достъпността за хората с увреждания до стадион и бази, ще стимулираме доброволчеството в подкрепа на хора с увреждания, както и тяхното професионалното обучение и заетост;
 • ще работим за осигуряване на безопасна среда за децата и младежите, ангажирани с клуба, в която всякакви прояви на дискриминация и тормоз са абсолютно изключени и в която дисциплината и възпитаването на морални ценности заемат водещо място. За да гарантираме това, ще се придържаме към следните принципи и действия, като списъкът не е изчерпателен:
 • ще изслушваме децата и младежите за техните нужди, желания, идеи и притеснения и ще ги приемаме с нужното внимание, като същевременно спазваме съответната физическа дистанция и гарантираме неприкосновеност на личното им пространство;
 • ще се отнасяме еднакво и с нужното уважение към всички деца и младежи и ще насърчаваме откритата комуникация, основана на доверие и приятелство;
 • ще подбираме за непосредствената работа с децата и младежите единствено компетентен персонал, притежаващ необходимия опит, като ще изискваме и ще осигуряваме възможност за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;
 • ще се стремим да даваме на подрастващите само градивна обратна връзка с нужния ентусиазъм, а не негативна критика; ще зачитаме техните постижения на футболния терен и извън него, които ще поощряваме по подходящ начин;
 • ще насърчаваме децата и младежите да поемат отговорност за собственото си поведение;
 • при необходимост от адресиране на конкретен проблем, ще осигуряваме съдействие от трети лица, включително квалифицирани психолози и педагози.
 • ще повишаваме осведомеността относно правата на хората с увреждания и ще подкрепяме нашите служители с увреждания с оглед улесняване на тяхната интеграция на работното място, включително, доколкото е възможно, по-лесна достъпност и осигуряване на благоприятна работна среда;
 • ще насърчаваме жените да поемат по пътя към ръководните позиции, ръководени само и единствено от техните личностни и професионални качества, без каквато и да форма на неравнопоставеност по полов признак;
 • ще проповядваме и насърчаваме нетърпимост и нулева толерантност към всякакви прояви на неравноправно третиране, тормоз, дискриминация и поведение, несъвместимо с нашите принципи и ценности;
 • ще участваме в програми, проекти и други дейности за подпомагане на хора в неравностойно положение, социално слаби и на нуждаещите се от грижи;
 • насърчаваме и даваме възможност на всеки, който стане свидетел или който е бил обект на поведение, несъвместимо с нашите ценности и принципи, да подаде сигнал пред висшето ръководство с оглед предприемане на конкретни мерки, а ако поведението представлява нарушение на приложимото законодателство – да бъдат сигнализирани съответните компетентни органи по предвидения в закона ред;
 • ще разследваме всяко поведение на наш служител, което е несъвместимо с нашите ценности и принципи и, където е необходимо, ще налагаме съответни санкции в рамките на приложимото законодателство.

VI. Сигнали и оплаквания

 Наш приоритет е да съблюдаваме и следваме ценностите и принципите, от които се ръководим, като същевременно предотвратяваме погазването им.

Ето защо насърчаваме всеки, който стане свидетел или който е бил обект на поведение, несъвместимо с нашите ценности и принципи, да използва някой от нашите механизми за докладване. Бързото и ефикасно събиране на информация ни дава по-голям шанс да се справим с всякакви инциденти и нередности:

 • можете да докладвайте това, което преживявате или на което ставате или непосредствено сте бил свидетел докато сте на нашия стадион по време на мач, на някой от нашите стюарди или лица по сигурността;
 • не се колебайте да ни уведомявате за възникнали нередности, като изпратите мейл на следния адрес office@ludogorets.com или като се обадите на следния телефон +359 (0) 84 615122

Накрая, призоваваме всеки, който е станал свидетел или е бил обект на поведение, представляващо нарушение на приложимото законодателство, да сезира съответните компетентни органи по предвидения в закона ред. Същото бихме сторили и ние.

VII. Нашата ангажираност

 Ръководството и служителите на „Професионален футболен клуб „Лудогорец 1945“ АД декларират личното си участие, ангажираност и отговорност за изпълнение на настоящата политика и призовават всички, които са ангажирани с дейността на клуба, да следват нашия пример.

Очакваме от всички наши служители и привърженици да спазват тази политика и принципите, залегнали в нея, както и да се въздържат от всякакви действия, които са несъвместими или в противоречие с нея.

VIII. Осведоменост и запознаване с политиката

 Ние осъзнаваме, че осведомеността и запознаването на широк кръг лица с ценностите и принципите, които проповядваме, е от първостепенно значение за постигане на целите на настоящата политика. Ето защо същата се предоставя на всеки наш служител и е публикувана на официалната  ни уеб-страница в Интернет. В допълнение, копие от политиката може да бъде предоставяна при поискване на всеки, до когото същата се отнася, на място в офисите ни в гр. Разград, бул. Търговищко шосе, Спортен център „Лудогорец“.

IX. Приемане, преглед и актуализация на политиката

 Настоящата политика е приета с решение на Съвета на директорите на „Професионален футболен клуб „Лудогорец 1945“ АД от  20.02.2023 г. Същата ще бъде предмет на периодичен преглед и евентуална актуализация при необходимост от адаптирането й към нововъзникнали обстоятелства или промени в приложимото законодателство.

 
Генерален спонсор
Спонсори


Nostrabet