www.ludogorets.com
Телефон на клиента

098 8 194 548

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ОН-ЛАЙН МАГАЗИН

Настоящите "Условия за ползване" уреждат взаимоотношенията между "ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945” ЕАД от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ludogorets.com. Тези Условия за ползване обвързват всички потребители. Използването на услугите, предлагани в рамките на Сайта, означава, че Вие сте прочели и разбрали настоящите „Условия за ползване“ и сте съгласни с разпоредбите, съдържащи се в тях.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, означени с главни букви в настоящите Условия за ползване, имат следния смисъл:

„ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ ЕАД
еднолично акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201280347, със седалище и адрес на управление в гр. Разград, ул. „Априлско въстание“ №68А, ет .7; идентификационен номер по ДДС: BG 201280347;

„Сайт“
домейна ludogorets.com, собственост на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД, чрез който се осъществяват поръчки за покупко-продажба на Артикули между ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД и Потребители;

„Артикул/и“
стока/и, които могат да бъдат предмет на покупко-продажба между ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД и Потребители съгласно настоящите Условия за ползване;

„Потребител“
физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на настоящите Условия за ползване и е успешно регистрирано в Сайта, в резултат на което е създаден Акаунт;

„Акаунт“
акаунт на Потребителя с уникално потребителско име и парола за вход и достъп до услугите в Сайта;

„Регистрация“
процедурата по създаване на Акаунт;

„Условия за ползване“
настоящите Условия за ползване, които регламентират отношенията между ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД и Потребителите при ползването на Сайта

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

II.1. Следните физически или юридически лица могат да бъдат Потребители: физически лица, на възраст най-малко 18 години, които са дееспособни да сключват правнообвързващи договори; юридически лица и организации, които не са юридически лица, но могат да придобиват права и да поемат задължения.

II.2. Физически лица, които желаят да се регистрират, следва да попълнят регистрационна форма, която съдържа: име и фамилия, име на държавата и областта (района); име на населеното място и точен адрес, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и парола. Само регистрирани Потребители могат да извършват заявки за закупуване на предлаганите в Сайта Артикули.

II.3. Физическо лице, което съгласно настоящите Условия за ползване изпълнява всички права и задължения на Потребител от името на юридическо лице или организация, която не е юридическо лице, може да се регистрира и да ги представлява в Сайта. С оглед успешната регистрация, лицето трябва да попълни регистрационна форма, в която да предостави следните лични данни: име и фамилия, пълен и точен адрес за контакт, електронен адрес, телефон за контакт, пълно търговско наименование на регистрираното юридическо лице и седалище, държава, област (район), Единен идентификационен код (ЕИК), пълно наименование на организацията, която не е юридическо лице и седалище, регистрационен номер в съответния регистър (съдебен или др. под), избраното потребителско име и парола за вход в Сайта.

II.4. Физическите лица по т. II.2 и т.II.3 по-горе дават изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на горепосочените лични данни, които идентифицират Потребителя, от страна на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД или от което и да е трето лице в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г. със съответните изм. и доп.).

II.5. След извършване на Регистрацията по реда, посочен по-горе, Потребителят получава на посочената от него електронна поща съобщение за потвърждаване на Регистрацията. В резултат на правилната Регистрация, ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД създава Акаунт на Потребителя, отговарящ на избраното в регистрационния формуляр потребителско име. Портребителят получава достъп до профила и може да извършва заявки за закупуване на предлаганите в Сайта Артикули.

II.6. Потребителят не може да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своите потребителско име и парола за достъп на трети лица, като ги пази в тайна.

III. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АРТИКУЛ

III.1. След регистриране на Потребителя и активиране на Аканунта, Потребителят получава достъп до профила и може да извършва заявки за закупуване на предлаганите в Сайта артикули („Поръчки“).При всяка отделна Поръчка, Потребителят има възможност да коригира своя телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи представител, който да приеме Поръчката.

III.2. Поръчките се приемат от Сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на всяка Поръчка, Потребителятима възможност да види Артикулите, които закупува и техните цени, своите имена, електронна поща, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на Поръчката Потребителят получавапотвърждение на Поръчкатана посочения електронен адрес. За всеки етап от обработването на Поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) Потребителят ще бъде уведомяван от оператор по електронна пощаили телефон. Потребителят може да следи състоянието на текущата, както и на предишни Поръчки, от своя профил.

III.3. Експресни поръчки направени до 13:00 ч. в работен ден се изпълняват в рамките на деня и се доставят на следващия работен. Поръчки направени след 13:01ч. в работен ден се изпълняват на следващия ден. Поръчки направени в петък след 13:01 ч. се обработват на следващ работен ден. Поръчки направени след 13:01 ч. в ден преди официални празници се обработват на следващ работен ден.

III.4. С извършване на Поръчката от страна на Потребителя (чрез опцията „Купи“) и потвърждаване на покупката на Артикул/и по реда на т.III.2.по-горе, се сключва договор за покупко-продажба на поръчания Артикул между Потребителя, извършил Поръчката, и ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД. След сключване на договора по реда на настоящия раздел, отношениета между Потребителя и ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД се уреждат от приложимото българско законодателство.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

IV.1. Цената на всеки Артикул, предлаган от ПФК ЛУДОГОРЕЦ ЕАД чрез Сайта, е посочена в български лева (BGN) и включва данък добавена стойност (ДДС). Указаната цена за всеки Артикул е за един брой.

IV.2. Плащането на избрания от Потребителя Артикул може да бъде извършено по един от следните начини, по избор на Потребителя:
(i) Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на Артикула дължимата сума се заплаща на приносителя, който извършва доставката на Артикула; или
(ii) Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД банкова сметка. В този случай, при получаване на Артикула не се дължи плащане на цената на Артикула на приносителя, който извършва доставката на Артикула.

IV.3. При извършени Поръчки от чужбина и необходимост от доставка на Артикул извън територията на Република България, закупените Артикули се заплащат в евро (EUR)съгласноофициалния фиксиран курс на лева към еврото на Българската народна банка BGN 1.95583 = EUR 1.

V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

V.1. Поръчан от Потребителя Артикул се доставя на посочения от Потребителя адрес да доставка.

V.2. При избор от страна на Потребителя за плащане с наложен платеж съгласно т. IV.2(i) по-горе, Потребителят е длъжен да заплати закупения Артикул на приносителя, който извършва доставката на Артикула.

V.3. Поръчаният Артикул се доставя на Потребителя в подходяща опаковка съобразно вида й и начина на доставка.

V.4. Разходите за доставка на закупен Артикул (напр. транспортни разходи и разходи за куриерски услуги) са за сметка на Потребителя и се заплащат от Потребителя при получаване на Артикула, съгласно цените, публикувани в раздел "Цена и срок на доставка" на Сайта, освен ако не е уговорено друго. За избягване на всякакво съмнение, разходите за доставка по настоящата т.V.4 не се включват в цената на съответния Артикул.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

VI.1. Изпълнението на Поръчка, респективно доставката на Артикул на Потребителя, могат да бъдат възпрепятствани поради следните причини:
(i) един или всички от поръчаните Артикули не се в наличност, за което Потребителят ще бъде уведомен по подходящ начин (на посочение от Потребителя телефон за контакт или чрез изпращане на съобщение на посочената от Потребителя електронна поща);
(ii) не е извършено плащане на цената на поръчания Артикул/и или е налице забава на плащанетоот страна на Потребителя, ако е избрал плащане чрез банков превод по т. IV.2(ii) по-горе;
(iii) Потребителят е посочил неверни данни, вкл. грешен или непълен адрес за доставка и телефон за контакти. В този случай извършената Поръчка е невалидна и тя не обвързва ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД със задължеието за доставка.

VI.2. При неизпълнение на Поръчка, респ. доставка на поръчани Артикули, от страна на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД поради причините, изброени в т. VI.1 по-горе, ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД не носи каквато и да било отговорност по отношение на Потребителя, извършил съответната Поръчка.

VI.3. При неизпълнени на Поръчка, респ. доставка на Артикулпо вина на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД, всички допълнителни разходи са за сметка на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

VII.1. При ползване на функционалностите на Сайта, всеки Потребител е длъжен да спазва настоящите Условия за ползване и действащото в Република България законодателство.

VII.2. Потребителят има право на рекламация в следните случаи:
(i) при липси в окомплектовката на Артикула;
(ii) при видими транспортни дефекти след оглед на място при получаване на доставката.

VII.3. Потребител - физическо лице разполага с правата, които му предоставя Закона за защите на потребителите (обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., със съогветните изменения и допълнения), доколкото последният е приложим към отношенията между ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД и Потребителя, регламентирани с настоящите Условия за ползване.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД

VIII.1. ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД си запазва правото по своя преценка да премахва Артикули от Сайта без да дължи каквото и да е уведомление до Потребителите.

VIII.2. ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД може да блокира Акаунт на Потребител за ограничен или неограничен период от време, ако действията на Потребителя нарушават разпоредбите на настоящите Условия за ползване и/или действащото бъларско законодателство, или създават отрицатален имидж на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД. Независимо от блокирането на Акаунта по смисъла на предходното изречение, Потребителят е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е блокиран Акаунта, като носи отговорност за всякакви вреди, причинени на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД в тази връзка.

VIII.3. Потребител, чиито Акаунт е блокиран, не може да се регистрира повторно в Сайта без предварителното съгласие на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД. ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД си запазва правото да откаже регистрация на Потребител, чийто Акаунт е бил блокиран в съотвествие с разпоредите по-горе.

IX. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД е притежател на авторските права върху графичните елементи на Сайта, включително и логото на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД, както и върху оформлението и състава на тези елементи и правата върху интелектуална собственост, включително правата върху регистрираните търговски марки, публикувани на Сайта. Без изричното съгласие на ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД, Потребителите нямат право да изпозват по какъвто и да е начин графичи елементи, тяхното разположение и състав, както и символи, представляващи предмет на правата, притежавани от ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

X.1. Личните данни, предоставени от Потребителите съгласно настоящиге Условия за ползване, се събират и обработват от ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД в съответствие с действащото в Република България законодателство.

X.2. В съответствие с изисванията на Закона за защита на личните данни, ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД е дружество, регистрирано като администратор на лични данни и е вписано в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

X.3. ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД избира и прилага подходящи технически и организационни мерки, които гарантират защитата на събираните и обработвани лични данни срещу неоторизиран достъп.

X.4. Събирането и обработката на личните данни се извършва със съгласие на Потребителите, за които личните данни се отнасят. Предоставяне на всякакви лични данни от страна на Потребителите е доброволно, с оглед ползването от страна на Потребителите на функционалностите на Сайта.

X.5. Личните данни, които са предоставени от Потребителитепри регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на Потребителите– приемане и изпълнение на Поръчки, доставяне на Артикулии връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с Поръчката. ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАДнямада предоставя под никаква форма тези лични данни на трети лица иняма да гиизползвани за цели, различни от гореописаните, без изричното съгласие на Потребителите. С оглед изпълнението на Поръчки и извършването на доставки на Артикули, ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945 ЕАД може да предоставя лични данни на куриерски фирми и/или доставчици на пощенски/транспортни услуги, с което Потребителят безусловно се съгласява.

X.6. Личните данни, предоставени от Потребителите, могат да бъдат предоставени на трети лица, имащи законово основание да ги получат, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

X.7. В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, всеки Потребител има право на достъп и право на коригиране на събраните от него лични данни.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

XI.1. Приложимо към настоящите Условия за ползване право е действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

XI.2. В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Условия за ползванебъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тези разпоредбище бъдатсчитаниза самостоятелниспрямо останалите разпоредби и няма да засегнатдействието и приложимостта на която и да било от останалите разпоредбина настоящите Условия за ползване.


© Copyright 2018, PFC Ludogorets 1945